รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านทหารบก


ลำดับ รายชื่อ สามี
1 คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ พล.อ.บุญชัย บำรุงพงศ์
2 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร พล.อ.เสริม ณ นคร
3 คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ พล.อ.บุญชัย จิรโรจน์
4 ม.ร.ว.มาลีพันธุ์ จารุมณี พล.อ.ประยุทธ์ จารุมณี
5 คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
6 คุณหญิงวรรณี คราประยูร พล.อ.สุจินดา คราประยูร
7 แพทย์หญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี พล.อ.อสระพงศ์ หนุนภักดี
8 พ.ต.หญิง คุณหญิงมาลี วงศ์วานิช พล.อ.วิมล วงศ์วานิช
9 คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
10 พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
11 คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ พล.อ.สมทัต อัตตะนันน์
12 คุณวีณา ชินวัตร พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
13 คุณหญิงเกศกัญญา พรหโมปกรณ์ พล.อ.เทพทัต พรหโมปกรณ์
14 คุณปิยะดา บุญยรัตกลิน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
15 คุณกุลยา เผ่าจินดา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
16 รศ.นราพร จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
17 คุณวิภาดา สีตบุตร พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
18 พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช พล.อ.ธีรชัย นาควานิช