ทำเนียบอดีตนายกสมาคแม่บ้านทหารบกคุณหญิงสรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์
1 ต.ค. 2518 ถึง 30 ก.ย. 2519

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
1 ต.ค. 2519 ถึง 30 ก.ย. 2521

คุณหญิงจวบ จิรโรจน์
1 ต.ค. 2521 ถึง 24 ส.ค. 2524

ม.ร.ว.มาลีพันธุ์ จารุมณี
1 ต.ค. 2518 ถึง 30 ก.ย. 2519

คุณหญิงทรัพย์สิดี ถาวรฉันท์
1 ต.ค. 2525 ถึง 30 ก.ย. 2527

คุณหญิงประพาฬสิทธิ์ สิริสัมพันธ์
1 ต.ค. 2527 ถึง 30 ก.ย. 2528

คุณหญิงสารสิริ แสงทวีป
1 ต.ค. 2528 ถึง 24 พ.ค. 2529

คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ
27 พ.ค. 2529 ถึง 28 มี.ค. 2533

คุณหญิงวรรณี คราประยูร
29 มี.ค. 2533 ถึง 6 เม.ย. 2535

แพทย์หญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี
7 เม.ย. 2535 ถึง 31 ก.ค. 2535

พันตรีหญิง คุณหญิงมาลี วงศ์วานิช
1 ส.ค. 2535 ถึง 30 ก.ย. 2538

พันตรีหญิง คุณหญิงพวงเพ็ญ ผลาสินธุ์
1 ต.ค. 2538 ถึง 30 ก.ย. 2539

คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร
1 ต.ค. 2539 ถึง 30 ก.ย. 2541

พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2545

คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์
1 ต.ค. 2545 ถึง 30 ก.ย. 2546

คุณวีณา ชินวัตร
1 ต.ค. 2546 ถึง 30 ก.ย. 2547

คุณหญิงเกศกัญญา พรหโมปกรณ์
1 ต.ค. 2547 ถึง 30 ก.ย. 2548

คุณปิยะดา บุญยรัตกลิน
1 ต.ค. 2548 ถึง 30 ก.ย. 2550

คุณกุลยา เผ่าจินดา
1 ต.ค. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2553

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
1 ต.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2557

คุณวิภาดา สีตบุตร
1 ต.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558

พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช
1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559