ดาวน์โหลดเอกสารของสมาคมแม่บ้านทหารบก

# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. สม.1 แบบฟอร์มการเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ Download
2. สม.2 สรุปความคิดเห็นการเยี่ยมหน่วย Download
3. สม.3 รายงานผลการดำเนินโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ Download
4. สม.3-2 สรุปการดำเนินการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว Download
5. สม.4 แบบบันทึกข้อมูลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ Download
6. สม.5.1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ Download
7. สม.5.2 สรุปการดำเนินการช่วยเหลือคู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ Download
8. สม.6 แบบบันทึกข้อมูล การเยี่ยมบ้านคู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ Download
9. สม.7 แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ (ขาว-ดำ) Download
10. สม.7 แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ (สี) Download
11. สม.8 ขั้นตอนการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ -
12. สม.9 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ Download
13. สม.10 บันทึกการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ Download
14. สม.11 สมุดตรวจเยี่ยม-โครงการศูนย์การเรียนรู้ Download
15. สม.12 สรุปความเห็นการเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ (ปรับปรุง ม.ค.57) -
16. สม.13 แนวทางการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขาว-ดำ) Download
17. สม.13 แนวทางการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (สี) Download
18. สม.14 ขั้นตอนรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Download
19. สม.15 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Download
20. สม.16 บันทึกการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Download
21. สม.17 สมุดตรวจเยี่ยม-โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Download
22. สม.18 สรุปความคิดเห็นการเยี่ยมโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Download
23. สม.19 แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ขาว-ดำ) Download
24. สม.19 แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (สี) Download
25. สม.20 ขั้นตอนการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Download
26. สม.21 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Download
27. สม.22 บันทึกการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Download
28. สม.23 สมุดตรวจเยี่ยม-โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ปรับปรุง 10 ก.พ.57) Download
29. สม.24 สรุปความคิดเห็นการเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ปรับปรุง พ.ย.56) Download
30. สม.25 แนวทางการดำเนินงาน โครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ (ขาว-ดำ) -
31. สม.25 แนวทางการดำเนินงาน โครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ (สี) -
32. สม.26 ขั้นตอนการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ Download
33. สม.27 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ Download
34. สม.28 บันทึกการดำเนินงาน โครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ Download
35. สม.29 สมุดตรวจเยี่ยม-โครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ Download
36. สม.30 สรุปความคิดเห็นการเยี่ยมโครงการอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ Download
# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. บทบาทแม่บ้านทหารบก กับความยั่งยืนของโครงการ Download
2. สรุประชุมระหว่าง ทบ.และกรมแรงงาน 27 เม.ย.59 Download
3. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Download
4. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม Download
5. โครงการจ้างงานคนพิการ Download
6. แนวทางการดำเนินงานของกรมกำลังพล Download
# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เอกสาร PowerPoint Download
2. เอกสารทางการเงิน (งน.๑) Download
# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. แบบประเมินงานผลการดำเนินงานบุตรพิเศษ Download
2. แบบสอบถามข้อมูลการส่งโครงการขอรับเงินสนับสนุนในมาตรา 35 Download