การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการนำ DLTV ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกองทัพบก

   

- เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการนำ DLTV ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกองทัพบก ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก

โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย พันเอกหญิงทรงสุดา ขวัญประชา ฝ่ายเลขานุการ สมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ พันเอกสุตศรัณย์ ลำเจียก คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกมลวรรณ รอดจ่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานความร่วมมือและสื่อสารองค์กรของมูลนิธิ ฯ รวมทั้งสิ้น ๙ คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 232

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [31 ม.ค. 2562, 13:38]