สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง ๑๔ ปี อุทยานการเรียนรู้ TK park

   

- เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ พ.อหญิง ปาริชาติ เนียมคำ หัวหน้าฝ่ายโครงการฯ และกิจกรรมพิเศษสมาคมแม่บ้านทหารบก และ พ.อ.หญิง ทรงสุดา ขวัญประชา เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง ๑๔ ปี อุทยานการเรียนรู้ TK park ซึ่ง เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ ช่วง๑๔ ปีที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้ขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้เต็มรูปแบบ จำนวน ๒๕ แห่งในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน Mini TK จำนวน ๒๐ แห่ง และผนึกกำลังกับ ๗ หน่วยงานภาคี นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ๒๐๒ แห่ง มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ มุ่งเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน (ข้อมูลจาก FB: TKpark อุทยานการเรียนรู้)

วันที่ : 24 ม.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 244

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [31 ม.ค. 2562, 14:03]