คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว และคณะฯ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการจัดทำโครงการฯ

   

-ห้วงระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๓ คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว และคณะฯ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการจัดทำโครงการฯ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด ๓ โครงการได้แก่ ๑. โครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ของ นางสายลม บุณยะเสน สังกัด กจสท.สส. ๒. โครงการตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ ของ นายพินิกร บุญสอน สังกัด ศทส.สส. และ ๓. โครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ของ นายไชยวัฒน์ อาจหาญ สังกัด กบร.สส. ณ กรมการทหารสื่อสาร

วันที่ : 8 ก.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 112

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [8 ก.ย. 2563, 10:11]