การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก

   

- เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒  สมาคมแม่บ้านทหารบก  คุณเญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ของ รพ ทั้ง ๖ แห่ง คือ รพ พระมงกุฎเกล้า รพ.อานันทมหิดล รพ.ค่ายสุรนารี รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รพ.ค่ายวชิราวุธและ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ผลการประชุมมีดังนี้ ศูนย์ฯ ได้ให้การตรวจรักษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กที่เข้ารับการรักษาส่วยใหญ่มีอาการดีขึ้น หรือมีอาการทรงตัวไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีการใช้ศูนย์เพื่อทำกิจกรรมที่เป๋นประโยชน์ในด้านอื่น อาทิ การใช้เป็นห้องตรวจโรคเด็ก การทำกิจกกรมการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก นอกจากนี้บางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก อาทิ ศูนย์อาชาบำบัด เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวทางกายของเด็ก การร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ อาทินักกิจกรรมบำบัด ในการฝึกพัฒนาการและทักษะที่จำเป็นของเด็กที่เข้ารัลการรักษาที่ศูนย์ ในโอกาสนี้ รพ.ค่ายภาณุรังษีได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ เป็นแห่งที่ ๗ ให้สมาคมแม่บ้านทหารบกได้รับในที่ประชุมด้วย

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 314

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [25 มิ.ย. 2561, 12:45]