สม.ทบ. จัดผู้แทนบรรยายพิเศษ ที่สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

   

ในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.หญิงชิดชม เจนตลอด และ ร.ต.เพชร เกื้อจรูญ ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกให้ไปบรรยายพิเศษ ตามคำเชิญจาก นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในหัวข้อ "การใช้มาตรา ๓๕ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ มีผู้เข้ารับฟังจำนวน ๓๐ ท่าน ประกอบด้วย พลตรีธนภัทร พละพล รองจก.กร. , คุณจิราพรรณ เบญญศรี ภริยาเสธฯทหาร , ภริยารองเสธฯ ทั้ง ๓ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ , ครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย
การบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก และได้แนวทางที่ชัดเจนพร้อมที่จะนำองค์ความรู้เรื่องการเขียนโครงการมาตรา ๓๕ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพของกองบัญชาการกองทัพไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วันที่ : 10 ก.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 311

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [17 ก.ค. 2561, 13:07]