นโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก

สมาคมแม่บ้านทหารบก ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบก เพื่อทูดทูน และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. สนับสนุน จัดกิจกรรมถวายเพื่อทอดพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ
  2. สนันสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งงานการกุศลต่าง ๆ ได้แก่ งานศิลปาชีพประจำปี ที่สวนอัมพร งานกาชาด งานเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ) เป็นต้น
  3. ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพล มีค่านิยมดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ แนะแนวทางการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนรวมรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและรู้จักอดออมพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวกำลังพลต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต
  4. ดูแลสวัสดิการของครอบครัวกำลังพล โดยเฉพาะบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพให้ด้รับการดูแลอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของกำลังพลให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
  5. ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลมีอาชีพเสริม มีการฝึกทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการประกอบการที่ยั่งยืนร่วมกัน เพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดี เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุตรหลานของกำลังพลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีสิ่งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
  7. ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีความสามัคคี รู้หน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  8. ดำเนินกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว เช่น การเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามชายแดนและการปฏิบัติราชการ รณรงค์ให้ครอบครัวกำลังพลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบรูณ์และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสอ มีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมทั้งการเยี่ยมชมโครงการและให้กำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล ตามพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ
  9. ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศาสนา ช่วยเหลือบุคคล ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ